„Куул Травел България“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, надлежно учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. „Константин Величков“ 45, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК: 201538438. Извършвайки дейността си, „КУУЛ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД обработва лични данни, свързани с физическа идентичност (име, ЕГН, адрес, месторождение, телефон, паспортни данни и други), с икономическа и социална идентичност (образование) на ученици и студенти с цел:

– изпълнение на договорни отношения във връзка с езикови курсове и образование в чужбина;
– организиране на информационни срещи „Моето образование в чужбина“ и срещи с университети от партньорската мрежа на „Куул Травел България“;
– провеждане на интервюта, попълване и подаване на документи за кандидатстване в университети в чужбина, езиков курс, кандидатстване за общежитие, стипендия и други.

Настоящите правила целят да Ви информират за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права в тази връзка.

Защитата на Вашите лични данни е от изключителна важност за нас. „КУУЛ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД обработва Вашите лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни, Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 („GDPR”), както и приложимото европейско и българско законодателство. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни.

Цели на обработването:

Предоставените от Вас лични данни се обработват и използват от „КУУЛ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД само и единствено за посочените цели. Те включват по-специално:

1) Кандидатстване в университет в чужбина и/или езиков курс, кандидатстване за стипендия и/или общежитие за съответното учебно заведение, както и за участие в различни събития, организирани и провеждани от „КУУЛ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД като, но не само: събития за промотиране на консултантски услуги във връзка с кандидатстване в университети в чужбина и езикови курсове, състезания и други.

2) Заявленията за кандидатстване, както и документите, които се прилагат към тях, съдържат лични данни (напр. автобиография, диплома за завършено средно образование, данни за контакт и др.)

3) Сключване на договори – тук се предоставят данни, необходими за сключване и изпълнение на договора, както и други изискуеми по закон данни.

4) Използване на формуляри за контакт – в случай, че използвате формуляра за контакт за запитвания, предоставената от Вас информация във формуляра, включително данните за контакти, се използват за обработка на запитването и се съхраняват за последваща употреба, ако възникнат въпроси за последващи действия, както и за рекламни цели на последващи събития.

Срокове на съхранение:

Личните данни се съхраняват в съответствие с изискванията на действащото законодателство в Република България. В случаите, когато няма законово изискване за съхранение на данни, „КУУЛ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД изтрива и унищожава съхраняваната информация веднага след изпълнение на целите за обработка, данните на хартиен носител се унищожават механично, а тези на електронен носител се заличават. Сроковете за съхраняване на данните определени в нормативни актове са:

– по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (10 години);
– по Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години);
– за задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години).

Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни, да възрази срещу обработката на личните му данни и да изиска от администратора заличаване, коригиране, блокиране или предоставяне на трети лица на негови лични данни.

Предоставяне или трансфер на лични данни:

„КУУЛ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД може да предостави лични данни на трети лица, като основната цел е да се предложи качествено, бързо и комплексно обслужване, след като се увери, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни. Това могат да бъдат органи, институции и лица, на които се предоставят лични данни по силата на действащото законодателство.

Предоставяне на лични данни се извършва доброволно от клиентите и с тяхното информирано съгласие. Непредоставянето на поискана лична информация може да попречи при изпълнение на предлаганите услуги или спазването на законови изисквания.

В случай, че достъпът до сайтовете на „КУУЛ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД по някакъв начин Ви свърже с достъп до други социални мрежи като Facebook, Instagram, YouTube и други такива, „КУУЛ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на общите условия на тези сайтове. В такива случаи следва да се запознаете подробно с общите условия на съответните сайтове.

Вашите права за защита на личните данни

Във връзка със защитата на личните Ви данни, Вие разполагате със следните права:

Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни, да възрази срещу обработката на личните му данни и да изиска от администратора заличаване, коригиране, блокиране или предоставяне или непредоставяне на трети лица на негови лични данни. Физическото лице има право да оттегли съгласието си за обработка на лични данни и да подаде оплакване по всяко време до Комисията за защита на личните данни.

Сигурност на личните Ви данни

Във връзка с изпълнение на задълженията си като доставчик на услуга, „КУУЛ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД въведе необходимите технически и организационни мерки срещу неоторизирана или незаконна обработка, достъп, предоставяне, копиране, промяна, съхранение, възпроизвеждане, показване или дистрибуция на лични данни.
„КУУЛ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД периодично ще актуализира и публикува своите Правила за защита на личните данни, ако това е нужно.

Контакти

„КУУЛ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК: 201538438 – администратор на лични данни
За въпроси, свързани с настоящите Правила за защита на личните данни или обработката на данните Ви, моля, свържете се с:
Петър Константинов Пантов – длъжностно лице по защита на личните данни
Адрес за кореспонденция – гр.Варна, ул. „Константин Величков“ 45
Телефон – 0887/928872, e-mail – maria@cooltravel.bg

„Куул Травел България“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, надлежно учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. „Константин Величков“ 45, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК: 201538438. Извършвайки дейността си, „КУУЛ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД обработва лични данни, свързани с физическа идентичност (име, ЕГН, адрес, месторождение, телефон, паспортни данни и други), с икономическа и социална идентичност (образование) на ученици и студенти с цел: - изпълнение на договорни отношения във връзка с езикови курсове и образование в чужбина;
 - организиране на информационни срещи "Моето образование в чужбина" и срещи с университети от партньорската мрежа на "Куул Травел България"; - провеждане на интервюта, попълване и подаване на документи за кандидатстване в университети в чужбина, езиков курс, кандидатстване за общежитие, стипендия и други. Настоящите правила целят да Ви информират за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права в тази връзка. Защитата на Вашите лични данни е от изключителна важност за нас. „КУУЛ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД обработва Вашите лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни, Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 („GDPR”), както и приложимото европейско и българско законодателство. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни. Цели на обработването: Предоставените от Вас лични данни се обработват и използват от „КУУЛ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД само и единствено за посочените цели. Те включват по-специално: 1) Кандидатстване в университет в чужбина и/или езиков курс, кандидатстване за стипендия и/или общежитие за съответното учебно заведение, както и за участие в различни събития, организирани и провеждани от „КУУЛ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД като, но не само: събития за промотиране на консултантски услуги във връзка с кандидатстване в университети в чужбина и езикови курсове, състезания и други. 2) Заявленията за кандидатстване, както и документите, които се прилагат към тях, съдържат лични данни (напр. автобиография, диплома за завършено средно образование, данни за контакт и др.) 3) Сключване на договори – тук се предоставят данни, необходими за сключване и изпълнение на договора, както и други изискуеми по закон данни. 4) Използване на формуляри за контакт – в случай, че използвате формуляра за контакт за запитвания, предоставената от Вас информация във формуляра, включително данните за контакти, се използват за обработка на запитването и се съхраняват за последваща употреба, ако възникнат въпроси за последващи действия, както и за рекламни цели на последващи събития. Срокове на съхранение: Личните данни се съхраняват в съответствие с изискванията на действащото законодателство в Република България. В случаите, когато няма законово изискване за съхранение на данни, „КУУЛ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД изтрива и унищожава съхраняваната информация веднага след изпълнение на целите за обработка, данните на хартиен носител се унищожават механично, а тези на електронен носител се заличават. Сроковете за съхраняване на данните определени в нормативни актове са: - по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (10 години);
 - по Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години); - за задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години). Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни, да възрази срещу обработката на личните му данни и да изиска от администратора заличаване, коригиране, блокиране или предоставяне на трети лица на негови лични данни. Предоставяне или трансфер на лични данни: „КУУЛ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД може да предостави лични данни на трети лица, като основната цел е да се предложи качествено, бързо и комплексно обслужване, след като се увери, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни. Това могат да бъдат органи, институции и лица, на които се предоставят лични данни по силата на действащото законодателство. Предоставяне на лични данни се извършва доброволно от клиентите и с тяхното информирано съгласие. Непредоставянето на поискана лична информация може да попречи при изпълнение на предлаганите услуги или спазването на законови изисквания. В случай, че достъпът до сайтовете на „КУУЛ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД по някакъв начин Ви свърже с достъп до други социални мрежи като Facebook, Instagram, YouTube и други такива, „КУУЛ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на общите условия на тези сайтове. В такива случаи следва да се запознаете подробно с общите условия на съответните сайтове. Вашите права за защита на личните данни Във връзка със защитата на личните Ви данни, Вие разполагате със следните права: Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни, да възрази срещу обработката на личните му данни и да изиска от администратора заличаване, коригиране, блокиране или предоставяне или непредоставяне на трети лица на негови лични данни. Физическото лице има право да оттегли съгласието си за обработка на лични данни и да подаде оплакване по всяко време до Комисията за защита на личните данни. Сигурност на личните Ви данни Във връзка с изпълнение на задълженията си като доставчик на услуга, „КУУЛ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД въведе необходимите технически и организационни мерки срещу неоторизирана или незаконна обработка, достъп, предоставяне, копиране, промяна, съхранение, възпроизвеждане, показване или дистрибуция на лични данни. „КУУЛ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД периодично ще актуализира и публикува своите Правила за защита на личните данни, ако това е нужно. Контакти „КУУЛ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК: 201538438 – администратор на лични данни За въпроси, свързани с настоящите Правила за защита на личните данни или обработката на данните Ви, моля, свържете се с: Петър Константинов Пантов – длъжностно лице по защита на личните данни Адрес за кореспонденция – гр.Варна, ул. „Константин Величков“ 45
 Телефон – 0887/928872, e-mail – maria@cooltravel.bg

Scroll to Top