Висше образование в

Германия

Население

83 милиона

Език на обучение

немски

Известни градове

Берлин, Мюнхен, Хамбург, Кьолн, Франкфурт

Националности

11,82 милиона чужденци

Валута

евро (€)

Чуждестранни студенти

440,564

Висше образование в Германия

В Германия по последни данни има 443 висши учебни заведения и над 15 800 специалности. Голяма част от тях са модерни, иновативни и следват нуждите на бизнеса.

Предимства на висшето образование в Германия са:

 • безплатно или евтино обучение
 • кандидатстване без приемен изпит – не се отнася за всички специалности.
 • кандидатстване в неограничен брой висши учебни заведения
 • богат избор и модерни специалности
 • възможност за кандидатстване за зимен и летен семестър
 • равен достъп на всички студенти от Европейския съюз до свободните места в университетите и общежитията
 • високо качество и практическа насоченост на образованието
 • световно призната диплома
 • възможности за работа на непълен работен ден по време на следването

Продължителността на обучението в германските университети зависи от избраната специалност. За хуманитарните науки, икономическите специалности, физика, химия, изкуства и други подобни средната продължителност на бакалавърските програми е 3-4 години, а на магистърските – 1-2 години.

Що се отнася до право, медицина и други подобни, обучението е 5-6 години и студентите завършват със степен магистър. Учебната година е 2 семестъра. В много университети няма изпитни сесии – курсовите работи се пишат по време на семестриалните ваканции.

Изисквания за кандидатстване

При кандидатстване във висшите учебни заведения в Германия в повечето случаи не се полага приемен изпит. Това се налага само в случаите, когато избраната от кандидат-студента специалност е в сферата на изобразителното изкуство, музиката и други.

Всички кандидати от страни от Европейския съюз имат равни права за кандидатстване и прием в немските университети независимо от специалността, от степента на обучение или от езика. Същото се отнася и за класирането за общежития.

Както в България, така и в Германия кандидат-студентите може да пуснат кандидатурите си в неограничен брой университети.

В Германия може да кандидатстват и хора, които не са изучавали немски език до момента или го знаят на слабо ниво. В такъв случай може да се запишат на подготвителен курс, който обикновено продължава 2 семестъра. Когато курсът приключи, се държи изпит. Ако е успешно издържан, кандидатът може да продължи обучението си в избраната специалност.

В университетите, които предлагат специалности на английски език, може да се кандидатства и без бъдещият студент да говори немски. В повечето университети това са специалности от магистърските програми.

Ние ще ти помогнем да избереш най-подходящата за теб специалност

Cooltravel предлага напълно безплатен тест за професионална ориентация, разработен от професионален психолог. Посетете ни в един от нашите офиси или се свържете с нас, за да запазите час за индивидуална консултация.

Необходими документи за кандидатстване

Необходимите за Вас документи са:

 • Валиден паспорт или лична карта
 • Документи за завършено средно или висше образование – оригинал заедно с официален превод на немски. Ако кандидат-студентът все още няма издадена диплома, трябва да представи академична справка. За завършващите средно образование тя трябва да включва оценките и хорариума от 9, 10, 11 и наличните от 12 клас. За завършващите висше образование – оценките от всички положени до момента изпити и хорариума по съответните предмети.
 • Оригинал и едно копие от всички сертификати и дипломи, дори и необвързаните със специалностите, за които се кандидатства
 • Свидетелство за владеене на немски език – DSH2, малка или голяма немска диплома или сертификат от Гьоте-институт, TestDaF с ниво минимум 4 във всичките четири части от изпита, сертификат от Постоянната конференция на областите от Федерална република Германия II или други, признати от съответния университет.
 • Доказателство за здравно осигуряване или документ за отказ – ако сте здравно осигурени, извадете си Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК). Безплатна е и покрива заболяванията по здравна каса в целия Европейски съюз.
 • Удостоверение за сключен брак или официален документ за промяна на името, ако е приложимо.

Срокове за кандидатстване

В германските университети може да се кандидатства два пъти годишно – за летен и зимен семестър. Не всички специалности обаче имат летен прием, затова тази информация трябва да се следи внимателно на уеб страницата на съответния университет, тъй като всяка година настъпват промени.

Кандидат-студент, който иска да започне обучението си през ЗИМНИЯ семестър, трябва да подаде документи до 15 юли. Има и университети с различни срокове за кандидатстване, затова отправяйте запитвания към консултантите на Cool Travel. Учебната година обикновено започва на 1 октомври. Кандидат-студент, който иска да започне обучението си през ЛЕТНИЯ семестър, трябва да подаде документи до 15 януари (тази дата също не се отнася за абсолютно всички университети). В този случай учебната година започва в началото на април.

Има и т.нар. свободни специалности, за които се кандидатства, когато е обявена дата. Обикновено тези дати се дават година за година, затова информацията трябва да се проверява.

Езици на обучение

НЕМСКИ ЕЗИК

Кандидат-студентите, които искат да следват в Германия, могат да бъдат разделени на няколко основни групи:

– С немска диплома (Deutsches Abitur) – за завършващите Leistungsklasse на немските гимназии

Кандидатите от тази група имат диплома, която е равносилна на диплома от немско средно училище. За тях важат разпоредбите за кандидатстване на германските граждани. Всички документи и срокове за кандидатстване се подчиняват на правилата за немски кандидат-студенти.

– С българска диплома

Тъй като България е в ЕС, вече процедурно сме приравнени с кандидатите от Германия и ЕС, но в някои университети кандидатстваме съгласно правилата за немски кандидати, а в други университети – с формулярите и в отделите за чужденци. Вашият консултант в Cool Travel ще ви даде точна информация какви са процедурите в избрания от вас университет.

Сертификатите по немски език, които се признават в германските университети, са няколко основни:

 • TestDaF, ZOP – полагане на изпит в България
 • DSH – полагане на изпит в Германия
 • с други сертификати за владеене на език, които се признават от съответния ВУЗ
 • 1 година подготвителен езиков курс по немски език – Кандидат-студентите, които владеят немски език на по-слабо ниво, могат да учат 1 година в избрания от тях университет. В случай че самият университет не предлага курсове по езика, може да се посещават курсове и в друг университет или в частни школи. По време на курса студентите нямат студентски статут в Германия. След като приключи подготвителната година, се държи изпит и ако е успешен, студентът може да кандидатства за избраната специалност.
 • подготвителен колеж (Studienkolleg) – Ако дипломата на кандидат-студента от България не бъде одобрена от университета, в който е кандидатствал, има възможност да кандидатства за Studienkolleg, т.е. да учи 1 година в немско училище – да ходи на училище на смени, да пише домашни и т.н. След това полага изпит и ако е успешно издържан, получава немска диплома за средно образование, с която може да кандидатства в немски университет.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

В Германия се предлагат около 300 специалности от различни университети за магистърска и бакалавърска степен, които се преподават изцяло или поне през първите няколко семестъра на английски език. В повечето от тези специалности не се изискват предварителни познания по немски език, но по време на следването той се изучава.
В други програми пък се изисква определено ниво на владеене на немски и/или друг чужд език.

Най-много бакалавърски програми на английски език се предлагат в областите: икономика, инженерни науки, компютърни науки, естествени науки. При магистърските програми са застъпени всички научни области.

Семестриални и други такси

Обучението в Германия в държавните университети и висши учебни заведения е безплатно в почти всички федерални провинции. В тях не се заплаща такса за следване, но както във всеки университет по света, има административни такси. Те не са еднакви за всички университети в Германия – варират между 50 и 250 евро на семестър. Разликата в цената зависи от това дали в нея се включва само таксата към студентския съвет или и здравни осигуровки и т. нар. семестриален билет, който дава достъп до градския транспорт в града и близките околности, в някои от случаите и до съседни градове или в цялата провинция.

Само в провинция Долна Саксония висшето образование е платено, но дори и там таксата за следване е в размер на до 500 евро на семестър.

Таксите за обучение не се различават в зависимост от езика на обучение.

Много малка част от магистърските програми не се субсидират от държавата и за тях университетите са определили други такси, но в тези случаи обикновено има по-широки възможности за отпускане на стипендии от различни организации.

Стипендии

Повечето немски университети са безплатни за студентите. Отпускането на студентски заеми и грантове се разглежда като начин да се проправи пътя до висше образование за студенти, чиито родители не могат да си позволят да финансират образованието на децата си.

Федералният закон, който регулира тези студентски заеми и безвъзмездни помощи, се нарича „Bundesausbildungsforderungsgesetz“ (Federal Training Assistance Act) или „BAföG“. Този заем се отпуска на: гимназисти, студенти в редовна или задочна форма на обучение, както и ученици от училища за професионално обучение.

Това дали на студента ще му бъде отпуснат такъв заем обикновено зависи от дохода на родителите. По закон родителите са задължени да финансират образованието на децата си и затова учениците/студентите теоретично биха могли да осъдят родителите си, за да им осигурят средства за тяхното образование.

За семействата с ниски доходи се отпускат заеми BAföG, когато задължението за финансиране на образованието не може основателно да бъде изпълнено от страна на родителите. Като цяло BAföG заемите са независими от постиженията на студентите поне за две години.

След това трябва да бъдат постигнати определени резултати, трябва да се посещават извънкласни занимания и т.н. Промяна на специалността на обучение може да се извърши веднъж по време на първите две години. За университетското образование всяка специалност е с максимална продължителност на обучението (обикновено около пет години), след което студентът не може да бъде финансиран от BAföG. Допълнителни средства могат да бъдат отпуснати като нисколихвен заем за още две години, ако са изпълнени определени критерии (например да има реален шанс студентът да завърши през това време).

Текущата максимална сума на месец (за студент) е 643 евро. Тя може да бъде намалявана постепенно, ако доходите на студента или родителя надхвърлят определена сума. Заемът BAföG обикновено се отпуска с условие, че когато студентът завърши образованието си и получава определен доход, тогава започва да връща сумата по заема, като половината пари са отпуснати като безвъзмездна помощ за студента.

За да се класира студентът за BAföG, по принцип трябва да бъде гражданин или постоянно пребиваващ в Германия и / или да е живял там в продължение на пет последователни години.

Германската служба за академичен обмен DAAD (на немски: Deutscher Akademischer Austauschdienst) е най-голямата немска организация за подкрепа в областта на международното академично сътрудничество.

DAAD е частна, финансирана федерално и от държавата, самоуправляваща се националната агенция на институциите за висше образование в Германия, което представлява 365 германски висши учебни заведения.

DAAD предлагат конкурентни награди и субсидии за заслуги за използване по време на следването или за проучвания и/или изследвания в Германия във всички акредитирани немски институции на висшето образование. С годишен бюджет от близо 300 млн. евро и подпомагаща около 50 000 стипендианти годишно, приблизително 11 хиляди от които са с дългосрочни стипендии, DAAD е всъщност най-голямата подобна академична организация в световен мащаб.
Седалището на DAAD е в Бон, но има и около 15 други регионални служби, които съществуват за предоставяне на информация и консултиране относно възможностите за обучение и изследвания, както и относно наличните безвъзмездни средства, пригодни за студенти и преподаватели в съответния регион.

DAAD субсидиите са на разположение на студенти от всички академични дисциплини и от всяка учебна степен, включително студенти, завършващи студенти и наскоро завършили с бакалавърска степен, магистърска степен, докторанти, постдокторанти, учени и преподаватели.

За 2013/2014 DAAD предлага следните стипендии:
– Стипендии за студенти-икономисти – ERP
– Стипендии за студенти след първа диплома
– Стипендии за аспиранти и млади учени (до 6 мес./7-12 мес./до 3 г.)
– За музика и изкуство (продължаване на следването)
– За музика и изкуство (рабитен престой на университетски преподаватели)
– Повторна покана за бивши стипендианти
– Стипендии за университетски преподаватели и учени
– и други

KfW е германска банкова група, отпускаща студентски заеми за финансиране на висшето образование. Такъв заем се отпуска независимо от доходите на родителите, без обезпечение.

Това са най-известните институции, отпускащи кредити, заеми и стипендии на студентите в Германия. За повече информация, свържете се с консултант на Cool Travel.

Настаняване

Повечето немски университети разполагат със собствени общежития. Обикновено определен брой места са предвидени за чуждестранните студенти. В най-добрия случай българските студенти, тъй като са граждани на Европейския съюз, кандидатстват наравно с германските за място в общежитието и не спадат към чуждестранните студенти (в такъв случай чуждестранни са студентите от т. нар. Трети страни).

Когато самият университет не предлага общежития, има няколко варианта. В Германия е много популярно студентите да наемат стая в общежития, осигурявани от други институции – неправителствени организации, частни фирми, църкви и др. Тъй като германците често работят далеч от домовете си и са много мобилна нация, хостелите и общежитията са непрекъснато търсени и от тях. Цените варират между 200 и 400 евро с включени разходи за ток и вода.

Винаги остава и вариантът за наемане на квартира. Цените варират в различните градове. Може да се наеме квартира за цена между 200 и 700 евро, като сумата зависи и от големината на апартамента и от това дали е обзаведен. При наемането се плащат 2-3 наема комисионна на агенцията за недвижими имоти и 1-2 наема депозит за самото жилище (те се възстановяват при напускане).

Знаете ли, че...

Ние ще ви асистираме при кандидатстването за общежитие.
Свържете се с нас още днес с наш консултант и задайте своите въпроси. Свържи се с нас

Работа по време на следването и след това

По време на следването студентите имат право да работят почасово, за да подпомогнат издръжката си. Това означава, че максималната работна седмица за тях включва 20 часа труд.

Когато студентът завърши образованието си, може да кандидатства за работа в Германия. За разлика от други държави, тук всички европейски граждани са с равни права при кандидатстването. А и дипломата от немски университет е достатъчна причина, за да не бъдат дискриминирани българите.

Често задавани въпроси за: Германия

1. Защо да уча в Германия?

 • Германия има най-стабилната икономика в световен мащаб. Висшето образование там ви дава много възможности за бъдеща реализация. Диплома от германски университет ще ви донесе необходимото самочувствие и равен старт с всички останали кандидати при навлизането на трудовия пазар, независимо от държавата, в която сте избрали да работите. Освен всичко останало, ще усъвършенствате чуждия език. Както знаем, за да бъде човек част от глобалното общество, му е нужен език, на който да комуникира с останалите. В Германия ще се сблъскате с една съвсем различна култура, различно мислене, ще срещнете много нови приятели.

2. Колко ще ми струва обучението в Германия?

 • Обучението в Германия в 15 от 16 провинции е безплатно. В повечето университети има такси, които се плащат всеки семестър и покриват различни разходи – например карта за ползване на градския транспорт, обработка на документи и други. Те варират от 50 до 250 евро и не са семестриални такси. Така че основните ви разходи ще бъдат за общежитие/квартира и храна. Не забравяйте, че може да кандидатствате за стипендия, която да покрива всички тези разходи.

3. Какви разходи ще имам на месец?

 • Наем – между 200 и 800 евро на месец
 • Храна + джобни – около 300 евро на месец
 • Семестриална / Административна такса – от 50 до 500 евро на месец в зависимост от университета
 • Не забравяйте, че може да кандидатствате за стипендия, която да покрива всички тези разходи!

4. В кои градове мога да отида да уча?

 • Може да учите в който и да е университет в Германия, независимо от града. Единствено трябва да отговаряте на условията за прием.

5. Има ли други българи, които учат в Германия?

 • Германия е една от основните дестинации за български студенти, решили да учат в чужбина. Техният брой вече е над 8 000. Освен българите, има и други чужденци.

6. Кои са най-известните градове за обучение в Германия?

 • Берлин, Мюнхен, Франкфурт, Кьолн, Бон и др.

7. Какви изпити се държат при кандидатстване в немските университети?

 • За специалности в областите икономика, хуманитаристика, физика, география и други не се държат приемни изпити, т.е. кандидатстването е по документи. За специалностите, при които трябва да се докажат някакви умения (например музика, спорт, архитектура, изобразително изкуство) има приемни изпити. Подробности относно формата на изпита и сроковете за кандидатстване може да получите от консултант на Cool Travel.

НАПРАВИ ПЪРВАТА СТЪПКА

Изпрати ни запитване

Попълни тази форма и ние ще се свържем с теб
по имейл или телефон


Защо да изберете CoolTravel?

Мария - Edinburgh Napier University

Какво казват студентите за нас?

"Консултантите на Cool Travel винаги са били много услужливи и приятни. Често ходих до офиса им за помощ и съвети. Те ми помогнаха да премина през процеса на сложното и заплетено кандидатстване в чужбина, без тях нямаше да се справя."

— Мария, Edinburgh Napier University

Или се обади на наш консултант

Понеделник до Петък: 9:00 - 18:00

Scroll to Top