facebook Skype
Български English

Политика за защита на личните данни

ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 Куул Травел България ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, надлежно учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. Константин Величков 45, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК: 201538438. Извършвайки дейността си, КУУЛ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД обработва лични данни, свързани с физическа идентичност (име, ЕГН, адрес, месторождение, телефон, паспортни данни и други), с икономическа и социална идентичност (образование) на ученици и студенти с цел:

- изпълнение на договорни отношения във връзка с езикови курсове и образование в чужбина;

- организиране на информационни срещи "Моето образование в чужбина" и срещи с университети от партньорската мрежа на "Куул Травел България";
- провеждане на интервюта, попълване и подаване на документи за кандидатстване в университети в чужбина, езиков курс, кандидатстване за общежитие, стипендия и други.

Настоящите правила целят да Ви информират за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права в тази връзка.
 
Защитата на Вашите лични данни е от изключителна важност за нас. КУУЛ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД обработва Вашите лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни, Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 („GDPR”), както и приложимото европейско и българско законодателство. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни.

Цели на обработването:
Предоставените от Вас лични данни се обработват и използват от КУУЛ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД само и единствено за посочените цели. Те включват по-специално:
1) Кандидатстване в университет в чужбина и/или езиков курс, кандидатстване за стипендия и/или общежитие за съответното учебно заведение, както и за участие в различни събития, организирани и провеждани от КУУЛ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД като, но не само: събития за промотиране на консултантски услуги във връзка с кандидатстване в университети в чужбина и езикови курсове, състезания и други.
2) Заявленията за кандидатстване, както и документите, които се прилагат към тях, съдържат лични данни (напр. автобиография, диплома за завършено средно образование, данни за контакт и др.) 3) Сключване на договори – тук се предоставят данни, необходими за сключване и изпълнение на договора, както и други изискуеми по закон данни. 4) Използване на формуляри за контакт – в случай, че използвате формуляра за контакт за запитвания, предоставената от Вас информация във формуляра, включително данните за контакти, се използват за обработка на запитването и се съхраняват за последваща употреба, ако възникнат въпроси за последващи действия, както и за рекламни цели на последващи събития. 

Срокове на съхранение:
Личните данни се съхраняват в съответствие с изискванията на действащото законодателство в Република България. В случаите, когато няма законово изискване за съхранение на данни, КУУЛ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД изтрива и унищожава съхраняваната информация веднага след изпълнение на целите за обработка, данните на хартиен носител се унищожават механично, а тези на електронен носител се заличават. Сроковете за съхраняване на данните определени в нормативни актове са:

- по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (10 години);

- по Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години);
- за задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години). 

Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни, да възрази срещу обработката на личните му данни и да изиска от администратора заличаване, коригиране, блокиране или предоставяне на трети лица на негови лични данни. 

Предоставяне или трансфер на лични данни:
КУУЛ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД може да предостави лични данни на трети лица, като основната цел е да се предложи качествено, бързо и комплексно обслужване, след като се увери, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни. Това могат да бъдат органи, институции и лица, на които се предоставят лични данни по силата на действащото законодателство. 
Предоставяне на лични данни се извършва доброволно от клиентите и с тяхното информирано съгласие. Непредоставянето на поискана лична информация може да попречи при изпълнение на предлаганите услуги или спазването на законови изисквания. 
В случай, че достъпът до сайтовете на КУУЛ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД по някакъв начин Ви свърже с достъп до други социални мрежи като Facebook, Instagram, YouTube и други такива, КУУЛ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на общите условия на тези сайтове. В такива случаи следва да се запознаете подробно с общите условия на съответните сайтове.
 
Вашите права за защита на личните данни
Във връзка със защитата на личните Ви данни, Вие разполагате със следните права:
Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни, да възрази срещу обработката на личните му данни и да изиска от администратора заличаване, коригиране, блокиране или предоставяне или непредоставяне на трети лица на негови лични данни. Физическото лице има право да оттегли съгласието си за обработка на лични данни и да подаде оплакване по всяко време до Комисията за защита на личните данни. 

Сигурност на личните Ви данни
Във връзка с изпълнение на задълженията си като доставчик на услуга, КУУЛ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД въведе необходимите технически и организационни мерки срещу неоторизирана или незаконна обработка, достъп, предоставяне, копиране, промяна, съхранение, възпроизвеждане, показване или дистрибуция на лични данни. 
КУУЛ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД периодично ще актуализира и публикува своите Правила за защита на личните данни, ако това е нужно.
 
Контакти
КУУЛ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК: 201538438 – администратор на лични данни
За въпроси, свързани с настоящите Правила за защита на личните данни или обработката на данните Ви, моля, свържете се с:
Петър Константинов Пантов – длъжностно лице по защита на личните данни 
Адрес за кореспонденция – гр.Варна, ул. Константин Величков 45

Телефон – 0887/928872, e-mail – maria@cooltravel.bg
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
 
ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ:
2019, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Политика за защита на личните данни